Login inn

TIMEREGISTRERING PÅ NETT

Alle våre medarbeidere registrerer sine timer elektronisk. I din oppdragsbekreftelse finner du ditt brukernavn og passord. Dette benytter du hver uke når du skal registrere din timeliste. Trykk på knappen under for å logge deg inn og registrere dine timer.

Sertifisert bedrift

TIMEREGISTRERING / TIMESHEET ENTERING

Din timeliste er grunnlag for din lønn og vår faktura til oppdragsgiver. Det er derfor svært viktig at du registrerer dine timer nøyaktig og ukentlig i henhold til oppdragsbekreftelse og avtale med oppdragsgiver. Frist for registrering av timer er hver ukeslutt, og er gjengitt på samme nettsted under Medarbeider og Lønnskalender. I utgangspunktet er timelisten din automatisk ferdig utfylt med arbeidstid kl.08.00-16.00 ekskl. lunsj på 0,5 time. Dersom du en uke har avvikende arbeidstid, må dette registreres i timelisten. Din timeliste skal fylles ut hver uke og vil automatisk bli sendt til din kontaktperson hos oppdragsgiver for godkjenning når du har registrert denne. En uke gjelder fra mandag t.o.m. fredag (evt. t.o.m. søndag hvis du blir bedt om å jobbe i helgen).

Se datoer for innlevering på lønnskalenderen. For at du skal få din lønn til rett tid må innleveringsfristene overholdes.Retten til lønn bortfaller for timelister innsendt mer enn 3 måneder etter arbeidets utførelse. Timene registreres elektronisk ved å logge inn på vår hjemmeside.

PASS PÅ FØLGENDE

  • Din oppdragsgiver skal alltid forhåndsgodkjenne overtiden du jobber.
  • Ved fravær (skriv dato fra/til, årsak til fraværet og antall timer hvis du ikke var borte en hel dag). Ved bruk av egenmelding eller sykemelding, må du levere egenmelding/sykemelding omgående.

ANDRE TING SOM DET ER VERDT Å NOTERE SEG

  • Lønn beregnes etter effektiv arbeidstid, dvs. at lunsj ikke medregnes såfremt ikke annet er avtalt.
  • Har oppdragsgiver andre arbeidstider (eller eventuelt stenger helt), f.eks. i forbindelse med sommeren eller ved hellig-/høytidsdager, endres din arbeidstid tilsvarende, og du lønnes for de timer du jobber (eks. lunsj). Dersom den reelle arbeidstiden blir kortere enn avtalt i oppdragsbekreftelsen, utbetales det ikke lønn for differansen.
  • Timelønn avtales for hvert oppdrag, og gjelder for hele oppdragsperioden om ikke annet er avtalt. Lønnsspørsmål skal rettes til oss – ikke til oppdragsgiver.

Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av timeliste eller vedrørende din lønnsutbetaling er det fint om du sender oss en mail til post@brightpeople.no så vil vi gi en snarlig tilbakemelding.

TIMEREGISTRERING PÅ NETT

Alle våre medarbeidere registrerer sine timer elektronisk. I din oppdragsbekreftelse finner du ditt brukernavn og passord. Dette benytter du hver uke når du skal registrere din timeliste. Trykk på knappen under for å logge deg inn og registrere dine timer.

Nho Service